Consultancy

Circulaire economie

Het realiseren van een Circulaire Economie vraagt om systeemverandering in het realiseren van nieuwe business cases. Deze omslag vergt het doorbreken van bestaande systemen, werkwijzen en structuren.

Dit gebeurt niet van vandaag op morgen en vindt plaats in een samenspel tussen overheid, nutsbedrijven, bedrijfsleven en kennis- en zorginstellingen. Iedere partij heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Plan van aanpak

Om te komen tot een plan van aanpak is ‘verbreden’ en ‘committeren’ essentieel, maar tegelijkertijd ook een visie op een kansrijk grondstoffenplan.

Hierbij is specifiek aandacht op:

Van innovatie naar toepassingen.
Dat leidt tot commercialisatie.

Sluitende kringloop

De toegevoegde waarde van Block Materials kenmerkt zich door met de ogen van “law and economics”-perspectief naar alle materie te kijken. Er is namelijk alleen sprake van een kloppende kringloop, als binnen die kringloop de verschillende eigendomsrechten op de materialen geborgd zijn, waardoor er ook transacties met deze materialen tot stand kunnen komen op basis van hun economische waarde. Zowel in het heden als naar de toekomst toe.

Kan ik deze transactie niet maken, of ontbreken de voorwaarden daartoe, dan kan ik de kringloop niet sluitend maken. Er is dan geen sprake van een Circulaire Economie, wat voor de sector bouw en bouwmaterialen nu het geval is.

Materiaalrechten

Niet alleen de fysieke cyclus van de materialen is dus belangrijk, maar ook de bijbehorende cyclus op de rechten van deze materialen. Rechten die noodzakelijk zijn voor waardebepalingen, koppelingen met andere rechten (zoals emissierechten, termijncontracten etc), en transacties.

Block Materials voorziet in verschillende concepten gebaseerd op onze jarenlange kennis van de combinatie van informatiearchitectuur, bouw, sloop, hergebruik van materialen, recht en economie. Kennis, concepten en instrumenten die ook uw doelstellingen en projecten in een Circulaire Economie kunnen ondersteunen. Onze kennis is beschikbaar ter ondersteuning van uw circulaire ambities. Neem gerust contact op met ons.